I. Cel gry:

Osiągnięcie jak największej wartości lotniska.

 

Wartość lotniska to suma:

stanu konta,

wartości wyprodukowanych samolotów (cena po jakiej produkowany jest nowy samolot jest równoznaczna z jego wartością),

wartość infrastruktury na jaką składają się obsługa naziemna, płyta, terminal (cena kupna/rozbudowy jest równoznaczna z wartością końcową).

II. Interfejs:

 

Na interfejs gry składa się obraz lotniska i jego infrastruktury.

W lewym dolnym rogu znajduje się okno „postoje”, w którym widoczne są samoloty stojące na stanowiskach oraz czas jaki przebywają na lotnisku gracza.

W prawym dolnym rogu znajduje się okno wolne standy, które prezentuje liczbę wybudowanych standów danego typu/ liczbę wolnych standów danego typu

W prawym górnym prawym rogu znajduje się: okno z zegarem dobowym oraz z zegarem gry na danym świecie. Każdy świat ma określony czas gry. Gra się kończy, gdy zegar gry osiągnie wartość „0”. W tym oknie znajduje się również ikona wiadomości, zdarzeń oraz finansowe konto bieżące gracza.

Pasek głównego menu znajduje się w górnej, centralnej części interfejsu. W głównym menu gry są zakładki „budowy”, „zawartych umów”, „finansów”, „rankingów”, „mapy świata” oraz „szybkiego przekierowania na lotnisko gracza”.

IIIa. Menu główne. Sekcja Budowa/budowa

Istnieją trzy typy obiektów, które gracz rozbudowuje w trakcie gry. Obsługa naziemna, płyta oraz terminal. Rozbudowanie wszystkich obiektów z tej kategorii o dany poziom powoduje podniesienie poziomu lotniska o adekwatny poziom.

Przykład: Jeżeli gracz ma rozbudowany terminal i płytę do poziomu drugiego, a obsługa naziemna znajduje się na poziomie pierwszym – lotnisko ma poziom pierwszy. Jeżeli obsługa naziemna zostanie rozbudowana do poziomu drugiego, lotniska osiąga poziom drugi. Im wyższy poziom lotniska, tym wyższe zarobki z kontraktowanych samolotów. Maksymalny poziom rozbudowy obiektów (lotniska) wynosi cztery.

W ciągu jednej doby można rozbudować jeden obiekt w tej kategorii.

ArchitekturaPoziom pierwszy lotniskaPoziom drugi lotniska
koszt rozbudowy
Poziom trzeci lotniskaPoziom czwarty lotniska
Terminal I free II 1000 k III 1500 k IV 2000 k
Płyta (jakość nawierzchni) I free II 1000 k III 1500 k IV 2000 k
Obsługa naziemna I free II 1000 k III 1500 k IV 2000 k

Im wyższy poziom rozbudowy obiektu, tym wyższy stały koszt dzienny:

ObiektPoziom 1Poziom 2Poziom 3Poziom 4
Terminal 150 k 180 k 220 k 250 k
Płyta (jakość nawierzchni) 150 k 180 k 220 k 250 k
Obsługa naziemna 150 k 180 k 220 k 250 k

Uwaga: Obiekty z tej kategorii wliczone są do końcowej wartości lotniska. Koszt zakupu jest równy wartości końcowej.

IIIb. Sekcja budowa/standy i pas

Pas startowy:

Pas startowy może być rozbudowany w trakcie gry do kategorii 3.

W fazie początkowej gracz ma do dyspozycji pas kategorii 1 , na którym mogą lądować/startować samoloty typu: mały

Rozbudowa pasa do kategorii 2. Koszt rozbudowy wynosi 500 k. Na pasie mogą lądować/startować samoloty typu: mały, duży, cargo

Rozbudowa pasa do kategorii 3. Koszt rozbudowy wynosi 1000 k. Na pasie mogą lądować/stratować wszystkie dostępne w grze samoloty.

Na lotnisku jest dostępny tylko jeden pas.

Każda kategoria pasa ma określony dzienny koszt utrzymania niezależnie od poziomu lotniska.

Koszt dzienny kat 1: 150 k

Koszt dzienny kat 2: 200 k

Koszt dzienny kat 3: 250 k

Wartość pasa nie wchodzi w skład wartości lotniska (wartości końcowej w grze).

 

Standy:

W grze dostępne są cztery rodzaje stanowisk postojowych (standy):

 

Mały stand:

Mogą przyjąć samoloty typu: mały

Koszt budowy nowego standu 500 k.

Maksymalna liczba wybudowanych w trakcie gry: 7

Gracz zaczyna grę z 2 wybudowanymi małymi standami.

 

Duży stand:

Mogą przyjąć samoloty typu: Mały, Duży.

Koszt budowy nowego standu 700 k.

Maksymalna liczba wybudowanych w trakcie gry: 5

 

Heavy stand:

Mogą przyjąć samoloty typu: Duży, Heavy.

Koszt budowy nowego standu: 900 k.

Maksymalna liczba wybudowanych w trakcie gry: 2

 

Cargo stand:

Mogą przyjąć samoloty typu: cargo

Koszt budowy nowego standu: 800 k

Maksymalna liczba standów wybudowanych w trakcie gry: 2

 

W ciągu jednej doby można wybudować maksymalnie 3 standy.

IIIc. Budowa/samoloty

Każde lotnisko posiada fabrykę, która codziennie o północy produkuje nowe samoloty. Początkowa moc przerobowa fabryki wynosi 4 małe i 1 duży samolot dziennie. Codzienny limit produkcyjny można zwiększyć zlecając produkcję dodatkowych małych, dużych, heavy lub cargo samolotów. Zlecenie produkcji dodatkowego samolotu skutkuje zwiększeniem codziennej produkcji do końca gry. Każdego dnia można zlecić dodatkową produkcję dwóch samolotów. Każda dyspozycja zwiększająca produkcję obarczona jest kosztem.

IIId. Budowa/gotowe

W tej sekcji znajdują się samoloty gotowe do ulokowania na stanowiskach postojowych, a następnie do wysłania na inne lotniska. Samoloty gotowe do lotu pojawiają się tutaj codziennie o północy w liczbie odpowiadającej limitowi produkcyjnemu ustalonemu na podstawie podjętych decyzji o rozbudowie w sekcji budowa/samoloty.

Przykład: na początku gry dzienny limit produkcyjny ustalony jest na 4 małe i 1 samolot. W sekcji budowa/samoloty produkowany jest jeden mały i jeden duży samolot. Od północy w sekcji „gotowe” pojawi się 5 małych i 2 duże samoloty.

Maksymalny limit produkcyjny wynosi 12 małych, 7 dużych, 3 Cargo i 2 heavy samoloty.

IVa. Sekcja kontrakty/aktualne

W trakcie gry można podpisać umowę o współpracy z innym lotniskiem. Gracz wysyła innemu graczowi propozycję zawarcia umowy o współpracy. Gdy zostanie zaakceptowana – umowa nabiera mocy. Koszt zawarcia umowy wynosi 400 k. Koszt ponoszą obie strony. Kontrakt może być w każdej chwili zerwany przez jedną ze stron. Maksymalnie można podpisać cztery umowy o współpracy.

Umowa o współpracy umożliwia wysłanie 6 samolotów w ciągu doby do gracza, z którym umowa jest podpisana (bez podpisanej umowy limit wynosi 3 samoloty).

Umowa o współpracy umożliwia zakontraktowanie 9 samolotów z danego lotniska w ciągu doby (bez podpisanej umowy limit wynosi 6)

IVb. Sekcja kontrakty/do zaakceptowania

W tej sekcji oczekują propozycje zawarcia umowy o współpracy od innych graczy.

Va. Sekcja Raporty/operacje

W tej sekcji znajduje się wykres obrazujący dzień po dniu liczbę operacji wykonywanych na lotnisku gracza. Operacje to suma startów i lądowań na lotnisku

Vb. Sekcja Raporty/finanse

Ta sekcja precyzyjnie raportuje wszelkie czynniki finansowe, które mają wpływ na wartość oraz zysk lotniska. Podzielona jest ona na podkategorie:

Stałe koszty dzienne (gracz ponosi określone koszty w związku z utrzymaniem architektury, usprawnień, pasa, czy stanowisk postojowych). Koszt jest naliczany codziennie o północy. Stałe koszty dzienne w przypadku terminala, płyty i obsługi naziemnej uzależnione są od poziomu lotniska

Koszty jednorazowe. Te koszty gracz ponosi na bieżąco w trakcie gry. Zaliczamy do nich koszt budowy architektury, budowy samolotów, zawarcia umowy. W tym obszarze również znajdują się koszty postoju samolotu na płycie lotniska, a także kary za brak stanowiska dla przylatującego samolotu.

Przychody. W grze są trzy główne kategorie przychodów. Za wysłanie samolotów na lotnisko innego gracza, za kontraktowanie samolotu od innego gracza oraz bonus za 5 kontraktowań w trakcie gry samolotu wyprodukowanego w fabryce gracza.

Vc. Sekcja Raporty/ranking (dostępna w trybie Premium)

Ta sekcja ranking wszystkich graczy w różnych kategoriach, np. odloty, lądowania, zyski, dochód, poziom lotniska. Ranking prezentowany jest w ujęciu z dnia poprzedniego, obecnego oraz końcowym.

Vd. Sekcja Raporty/lądowania/straty (dostępna w trybie Premium)

Ta sekcja w poszczególnych zakładkach prezentuje statystyki związane z operacjami na lotniskach. Statystyki prezentowane są  w formie wykresów. Statystyki pozwalają szczegółowo śledzić lądowania i starty poszczególnych typów samolotów na lotnisku gracza.

VI. Sekcja „świat”

W tej sekcji widoczna jest mapa Europy z zaznaczonymi wszystkimi lotniskami dostępnymi w grze. Po najechaniu kursorem na dane lotnisko widoczny jest czas połączeń między lotniskami, oraz możliwość wysłania propozycji zawarcia umowy o współpracy. Po kliknięciu w ikonkę wieży, gracz odwiedza lotnisko gracza oraz ma pełny podgląd na płytę lotniska. Jeżeli w stanowiskach stoją samoloty, po kliknięciu na nie ukazuje się okno kontraktowe z informacją o czasie przelotu oraz zarobku z kontraktu. Po kliknięciu ikony kontraktuj samolot rozpoczyna kołowanie do pasa startowego, a następnie rozpoczyna lot do lotniska gracza.

Samoloty stojące na lotnisku innego gracza można kontraktować w odstępie czasowym minimum 120 sekund

Na mapie widoczne są przemieszczające się samoloty (również zakontraktowane przez innych graczy) w czasie rzeczywistym!

Ikonki wież w kolorze zielonym oznaczają lotniska aktywne (przydzielony gracz), ikonki wież w kolorze czerwonym oznaczają lotniska nieaktywne.

Finanse w grze:

I. Dochody:

W grze są trzy sposoby generowania dochodów:

1. Wysyłanie samolotów na inne lotniska wyprodukowane przez fabrykę. Po wejściu w sekcję budowa/gotowe gracz ma do dyspozycji samoloty wyprodukowane w fabryce zgodnie z jej mocą przerobową które pojawiają się w tej sekcji każdego dnia o północy. Gracz lokuje te samoloty na stanowiskach następnie wysyła na inne lotnisko. Za każdy wysłany samolot graczowi naliczona jest połowa zarobku z kontraktu. Druga połowa naliczona jest graczowi do którego samolot jest wysłany. Jest to jedyna sytuacja w grze gdy gracz może wysłać samolot ze swojego lotniska. Samolotu nie można zakontraktować w drogę powrotną z lotniska do którego samolot został wysłany. Gracz może wysłać na jedno lotnisko maksymalnie 3 samoloty. Jeżeli lotniska mają podpisaną umowę o współpracy limit wynosi 6 samolotów. Wysokość zarobku (kontraktu) naliczana uzależniona jest od odległości między lotniskami (im większa odległość, tym wyższy kontrakt), typu samolotu oraz poziomu lotniska gracza, który wysyła samolot.

2. Kontraktowanie samolotów z innych lotnisk. To jest główne źródło dochodu każdego lotniska. Gracz poruszając się po mapie gry, wchodzi na różne lotniska i (poprzez kliknięcie na samolot) kontraktuje samoloty na swoje lotnisko. Po wybraniu samolotu, gracz widzi okno kontraktowe, w którym pokazany jest czas lotu oraz zarobek za kontrakt. Po wylądowaniu zakontraktowanego samolotu, graczowi naliczany jest zarobek za kontrakt w wysokości 100% wskazanej kwoty w oknie kontraktowania. Wysokość zarobku z kontraktu uzależniona jest od odległości między lotniskami, typu samolotu oraz poziomu lotniska gracza, który kontraktuje samolot. Czas przelotu samolotów uzależniony jest od odległości oraz od typu samolotu. W ciągu doby maksymalny limit zakontraktowanych samolotów z innego lotniska wynosi 6. Jeżeli jest podpisana umowa o współpracy limit ten wynosi 9.

3. Bonus za 5 lądowań. Jeżeli samolot wyprodukowany w fabryce gracza w trakcie gry zostanie zakontraktowany przez graczy 5 razy – naliczony zostaje bonus w wysokości 200k (mały samolot) lub 300k (duży samolot) lub 400k (cargo) lub 500k (heavy).

II. Koszty:

1. Opłata za postój na lotnisku. Ten koszt jest najtrudniej dla gracza zaplanować. Każdy samolot, który przebywa na naszym lotnisku jest dla nas kosztem. Po wylądowaniu każdego samolotu, zegar rozpoczyna naliczanie czasu w trakcie którego samolot przebywa na naszym lotnisku. Koszt jest naliczany co minutę i jest on uzależniony od typu samolotu (im większy, tym wyższy koszt) oraz poziomu na którym znajduje się lotnisko. Koszt za minutę postoju wynosi od 1k (mały na lotnisku poziom I) do 4k (Heavy na lotnisku poziom IV). Koszty za postój są identyczne na wszystkich lotniskach. Koszt za postój naliczny jest:

a. gdy inny gracz zakontraktuje samolot z lotniska,

b. lub po upływie 100 minut postoju samolotu. W tej sytuacji samolot jest złomowany (znika z gry)
Wyjątek: opłata za postój nie jest naliczana, gdy samolot zostanie wysłany na lotnisko gracza z innego lotniska

2. Kara za brak standu. To bardzo surowa dolegliwość dla gracza. Jeżeli nie będzie wolnego stanowiska dla zakontraktowanego samolotu, to naliczana jest kara. Wysokością tej kary jest dwukrotność ustalonego zarobku dla danego kontraktu. W przypadku gdy samolot, nie ma wolnego stanowiska zapłata za kontrakt nie jest naliczana, jedynie kara za brak standu. W przypadku braku standu samolot jest złomowany (znika z gry)

3. Stałe koszty dzienne. Koszt związany z utrzymaniem lotniska naliczany codziennie o północy. Bardziej szczegółowo opisany wcześniej

4. Koszty jednorazowe. Koszty związane z inwestycjami np. w samoloty lub usprawnienia, architekturę lotniska. Bardziej szczegółowo opisany uprzednio.

Przykład naliczana zysków i kar dla połączenia Warszawa – Berlin:

Samolot (lotnisko I klasy)samolot  zakontraktowany z
innego lotniska/samolot
wysłany z własnego lotniska
O ile maleje zarobek
co 1 minutę postoju
na standzie
Kara za brak  standu
Mały 60/30 1 120
Duży 80/40 2 160
Heavy 110/55 2 220
Cargo 90/45 2 180Samolot (lotnisko II klasy)Zarobek samolot z obcej
linii/samolot z z lini
krajowej
O ile maleje zarobek
co 1 minutę postoju na
standzie
Kara za brak standu
Mały 70/35 2 140/70
Duży 100/50 2 200/100
Heavy 130/65 3 260/130
Cargo 110/55 3 220/110Samolot (lotnisko III klasy)samolot  zakontraktowany z
innego lotniska/samolot
wysłany z własnego lotniska
O ile maleje zarobek
co 1 minutę postoju
na standzie
Kara za brak  standu
Mały 80/40 3 160
Duży 110/55 3 220
Heavy 150/75 4 300
Cargo 130/65 4 260Samolot (lotnisko IV klasy)samolot  zakontraktowany z
innego lotniska/samolot
wysłany z własnego lotniska
O ile maleje zarobek
co 1 minutę postoju
na standzie
Kara za brak  standu
Mały 90/45 4 180
Duży 130/65 4 260
Heavy 180/90 5 360
Cargo 150/75 5 300

Koniec gry:

Każdy „świat” ma z góry ustalony przez administratora czas gry. Domyślnie trwa on 10 dni. Po jego zakończeniu publikowany jest ranking na stronie głównej i ogłaszany zwycięzca.

Gracz odpada z gry jeżeli jego lotnisko zbankrutuje. Bankructwo jest ogłaszane, gdy stan jego konta wynosi – 3000K

Gracz odpada z gry, jeżeli przerwa między logowaniami do gry wyniesie 48 godzin

Gracz odpada z gry jeżeli na „jednym świecie” będzie zarządzał więcej niż jednym lotniskiem. Tzw. Multinoknto.

Środowisko gry:

Każdy świat ma ustalony przez administratora czas gry. O czasie, który pozostał do zakończenia gry informuje zegar gry w prawym, górnym oknie interfejsu. Domyślnie czas gry na danym świecie jest zaplanowany na 10 dni.

Gra jest w czasie realnym.

Czasy połączeń między lotniskami zbliżone są do czasów ze świata realnego. Są one zróżnicowane ze względu na typ samolotu. Najszybciej przemieszczają się samoloty typu: Heavy. Najwolniej samoloty typu: mały.

Samoloty typu mały nie mogą latać na lotniska, do których czas połączenia jest dłuższy niż 2,5 godziny lotu

Samoloty typu duży nie mogą latać na lotniska, do których czas połączenia jest dłuższy niż 5 godzin lotu.

Samoloty typu heavy nie mogą latać na lotniska, do których czas połączeń jest krótszy niż 45 minut.

Podczas gry gracze mogą mieć jeden z dwóch statusów:

Standard (bezpłatny): brak dostępu do sekcji Raporty/Rankingi/Lądowania/Starty

Premium (płatny): dostęp do wszystkich sekcji