Regulamin

1 Przedmiot regulaminu

1.1 Poniższy regulamin reguluje korzystanie z gry 25airports oraz innych usług udostępnionych przez firmę 25Dots Piotr Zakrzewski na jej stronach internetowych.

1.2 W ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych firma 25Dots Piotr Zakrzewski oddaje do dyspozycji użytkowników grę 25airports oraz wszelkie inne usługi, zapewniając ich dostępność przez średnio 90% dni w roku. Nie uwzględnia się w tym okresów, w których korzystanie z gry 25airports oraz innych usług zostanie przerwane z przyczyn technicznych lub z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Zgodnie z niniejszą umową, w powyższych przypadkach firma 25Dots Piotr Zakrzewski nie jest zobowiązana do zapewnienia rekompensaty. To samo odnosi się do okresów, podczas których serwery gry, są niedostępne w Internecie z przyczyn niezależnych od 25Dots Piotr Zakrzewski (siła wyższa, działanie podmiotu trzeciego, itd.).

1.3 Gra oraz pozostałe usługi będą na bieżąco udoskonalane, aktualizowane i dostosowywane. W związku z tym użytkownik będzie miał możliwość uczestnictwa w najnowszej wersji gry online lub innej oferowanej usługi.

1.4 Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.

2 Zawarcie umowy

2.1 Warunkiem korzystania z gry 25airports jest rejestracja użytkownika lub instalacja aplikacji.

2.2 Zarejestrowane mogą zostać tylko osoby fizyczne. Jako użytkownicy dopuszczane są jedynie indywidualne osoby (użytkownikiem nie może być grupa, rodzina, partnerzy życiowi itd.). Jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią, wraz z wysłaniem wniosku rejestracyjnego składa on zapewnienie, że posiada skuteczną zgodę swojego prawnego opiekuna.

2.3 Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy gracza i prawidłowego adresu e-mail. Użytkownik nie ma prawa do żądania przydzielenia mu określonej nazwy użytkownika, a nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich i norm obyczajowych. Jako nazwy gracza nie można podawać także adresów e-mail ani adresów stron internetowych. Użytkownik zaświadcza, że informacje podane przez niego firmie 25Dots Piotr Zakrzewski podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.
Odstępem od reguły opisanej w punkcie 2.3 są portale społecznościowe (Social Networks) typu Nasza Klasa, Facebook gdzie rejestracja użytkownika nie jest wymagana.

2.4 Rejestracja dokonywana jest osobiście. Zgłoszenie za pośrednictwem osób trzecich, w szczególności dokonujących rejestracji poszczególnych użytkowników w związku z pracą wykonywaną na rzecz różnych firm teleserwisowych (serwisy zgłoszeniowe lub rejestracyjne), jest zabronione.

2.5 Po dokonaniu rejestracji użytkownik zakłada konto użytkownika (ang. „user account“), którym może zarządzać samodzielnie. Bez zgody firmy 25Dots Piotr Zakrzewski transfer konta użytkownika jest zabroniony.

3 Prawo do odwołania / wycofania deklaracji

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w terminie 7 dni bez konieczności podawania powodu. Odstąpienie wymaga formy pisemnej (np. list, faks, e-mail). Termin przewidziany na odstąpienie rozpoczyna się od momentu otrzymania niniejszej informacji na piśmie i wynosi 30 dni.

3.1 Skutki odstąpienia
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy strony zwracają wzajemnie otrzymane świadczenia oraz ewentualne korzyści (np. odsetki). Jeżeli użytkownik nie jest w stanie zwrócić całości lub części otrzymanego świadczenia, lub zostanie ono zwrócone w stanie pogorszonym, jest zobowiązany do zwrotu jego wartości. Zobowiązania z tytułu zwrotu płatności podlegają realizacji w ciągu 30 dni od wysłania przez użytkownika odstąpienia, przy czym termin ten dla firmy 25Dots Piotr Zakrzewski rozpoczyna się z momentem jego otrzymania.

3.2 Uwagi szczególne
Przysługujące użytkownikowi prawo do odstąpienia wygasa przed upływem przewidzianego do tego terminu, w przypadku gdy obie strony wyrażą w sposób wyraźny wolę realizacji usługi przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy.

4 Ogólne obowiązki użytkownika

4.1 Dane użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować firmę 25Dots Piotr Zakrzewski o wszelkich przyszłych zmianach dotyczących informacji, które podane zostały przez niego podczas rejestracji. Dotyczy to w szczególności zmiany adresu e –mail. Na żądanie firmy 25Dots Piotr Zakrzewski użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych.

4.2 Dane wprowadzane przy logowaniu, hasła

4.2.1 Użytkownik jest zobowiązany do ściśle poufnego traktowania wszystkich swoich danych wprowadzanych przy logowaniu, takich jak hasła czy klucze dostępu.

4.2.2 Pod pojęciem „Dane dotyczące logowania“ czy „Hasła i klucze dostępu“ rozumie się wszystkie ciągi liter i/lub znaków i/lub ciągi liczb, które są używane podczas autoryzacji użytkownika i wykluczają dostęp do konta nieupoważnionym osobom trzecim. Hasło nie powinno być takie samo jak nazwa gracza i oraz powinno zawierać kombinację cyfr i liter.

4.2.3 Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dotyczące logowania, (hasła i klucze dostępu) przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

4.2.4 W wypadku, gdy użytkownik ma powody przypuszczać, że nieupoważnione osoby trzecie uzyskały lub mogły uzyskać dostęp do wymienionych powyżej poufnych danych, informuje o tym niezwłocznie firmę 25Dots Piotr Zakrzewski , zmieniając dane dostępu lub zlecając ich zmianę firmie 25Dots Piotr Zakrzewski. W zaistniałym przypadku lub w sytuacji, gdy istnieją podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych, firma 25Dots Piotr Zakrzewski ma ponadto prawo do przejściowego zablokowania dostępu do konta danemu użytkownikowi. Gracz odzyska dostęp do własnego profilu po ustaniu podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych.

4.2.5 W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępu innego gracza, chyba że reguły danej gry przewidują wyjątki.

5 Zasady korzystania z gry

5.1 Użytkownik może uczestniczyć w danej rundzie gry (np. świat) grze 25airports j, korzystając tylko z jednego konta gry, chyba że reguły gry przewidują wyjątki. Korzystanie przez użytkownika z kilku kont jest zabronione. 25Dots Piotr Zakrzewski może według własnego uznania i w dowolnym czasie wykluczyć lub zablokować użytkownika (ang. multi user) korzystającego jednocześnie z kilku kont.

5.2 Zabrania się użytkownikowi podejmowania wszelkich działań manipulacyjnych w odniesieniu do gry 25airports. W szczególności nie ma on prawa do stosowania środków, mechanizmów lub oprogramowania, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie i przebieg gry. Użytkownik nie może podejmować czynności skutkujących nadmiernym lub przekraczającym możliwości techniczne obciążeniem. Zabrania się graczowi blokowania, zastępowania czy modyfikowania treści wygenerowanych przez prowadzących grę, jak również podejmowania wszelkich innych działań zakłócających jej przebieg.

5.3 Użytkownikowi zabrania się uruchamiania gry online (włącznie z poszczególnymi stronami) za pomocą innych programów niż przeglądarka internetowa lub specjalne udostępnione w tym celu oprogramowanie. Odnosi się to w szczególności do tzw. „botów” (ang. bots) oraz innych „narzędzi” zastępujących lub uzupełniających interfejs internetowy. Zakazane są także skrypty i całkowicie lub częściowo zautomatyzowane programy zapewniające użytkownikowi przewagę nad innymi graczami. Dotyczy to również funkcji automatycznego odświeżania (ang. auto refresh) oraz innych zintegrowanych mechanizmów przeglądarki internetowej.

5.4 Użytkownikowi nie wolno w żadnym wypadku

a) tworzyć lub stosować tzw. trików (ang. cheats), modyfikacji i/lub programów łamiących zabezpieczenia, jak również żadnego innego oprogramowania zmieniającego wynik gry 25airports.

b) używać oprogramowania umożliwiającego tzw. eksplorację danych (ang. datamining) lub w inny sposób przechwytującego i gromadzącego informacje pozostające w związku z grą 25airports.

c) sprzedawać, kupować lub handlować kontami użytkownika.

Dotyczy to także wszelkich obejść i działań o podobnym charakterze oraz aktywności, której skutki są takie same, jak w przypadku postępowania objętego zakazem.

5.5 Zabrania się stosowania środków ukrywających reklamę. Nie jest istotne, czy reklama zostanie zasłonięta celowo, czy też jest zablokowana w sposób ogólny np. poprzez stosowanie blokady wyskakujących okienek (ang. pop-up blocker), przeglądarek tekstowych, itp.

6 Szczególne warunki korzystania z funkcji komunikacyjnych (w szczególności z forum dyskusyjnego, czatu, funkcji komentowania) na stronach internetowych gry 25airports

6.1 25Dots Piotr Zakrzewski może udostępnić użytkownikowi różne możliwości komunikacji (zwłaszcza fora dyskusyjne, czaty, blogi, księgi gości i tym podobne oraz funkcję komentowania), które może on wykorzystywać do zamieszczania własnych treści i wpisów na stronach internetowych firmy. 25Dots Piotr Zakrzewski zapewnia wyłącznie środki techniczne do wymiany informacji. Użytkownik nie może domagać się jednak udostępnienia wspomnianych wyżej środków komunikacji.

6.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone treści i wpisy i zobowiązuje się nie obciążać 25Dots Piotr Zakrzewski roszczeniami osób trzecich. 25Dots Piotr Zakrzewski podkreśla, że treści umieszczane przez użytkowników nie są jej własnością. Użytkownik przyznaje firmie 25Dots Piotr Zakrzewski stałe, nieodwołalne i niewyłączne prawo do korzystania z umieszczonych przez niego treści i wpisów. 25Dots Piotr Zakrzewski zwraca uwagę, że nie prowadzi czynnego nadzoru nad umieszczanymi treściami, jednak przeprowadza wyrywkowe kontrole. Użytkownik ma ponadto możliwość zgłaszania firmie 25Dots Piotr Zakrzewski treści, w stosunku do których istnieje podejrzenie o niezgodność z prawem. Firma 25Dots Piotr Zakrzewski zareaguje wówczas tak szybko, jak będzie to możliwe, dokonując w stopniu koniecznym edycji zgłoszonych treści lub usuwając je.

6.3 Użytkownikowi zabrania się umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych gry 25airports, a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które

a) naruszają obowiązujące prawo, porządek społeczny lub normy obyczajowe;

b) naruszają prawa związane ze znakiem towarowym, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa osób trzecich;

c) mają charakter obsceniczny, rasistowski, gloryfikujący przemoc, pornograficzny, lub szkodliwy, lub w inny sposób negatywnie oddziałujący na rozwój dzieci i osób nieletnich;

d) mają charakter obraźliwy, dokuczliwy lub oszczerczy;

e) zawierają listy-łańcuszki lub piramidy finansowe;

f) wywierają fałszywe wrażenie, że pochodzą z firmy 25Dots Piotr Zakrzewski lub są przez nią akceptowane;

g) zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie;

h) mają charakter komercyjny, w szczególności reklamowy.

6.4 Wymienianie nazw stron internetowych, firm czy produktów jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy nie służy celom reklamowym.

6.5 Wszystkie osoby korzystające z funkcji komunikacyjnych udostępnionych na stronach internetowych gry 25airports są zobowiązane do używania akceptowanego powszechnie słownictwa. Obelgi i atakowanie innych osób w sposób uwłaczający ich godności są zabronione.

6.6 Niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszych warunków użytkowania firma 25Dots Piotr Zakrzewski ma prawo do zmiany lub częściowego bądź całkowitego usunięcia treści i wpisów naruszających wymienione zasady. Firmie 25Dots Piotr Zakrzewski przysługuje ponadto prawo do całkowitego lub czasowego zablokowania dostępu do gry 25airports oraz powiązanych stron internetowych.

7 Skutki niewypełnienia obowiązków

7.1 Firma 25Dots Piotr Zakrzewski nie odpowiada za straty wynikające z naruszenia obowiązków, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.

7.2 Niezależnie od pozostałych kwestii regulowanych przez prawo lub umowę, w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów ustawowych, praw osób trzecich, niniejszych warunków użytkowania lub innych mających zastosowanie postanowień uzupełniających i zasad gry, firma ma 25Dots Piotr Zakrzewski prawo do podjęcia według własnego uznania następujących działań:

a) zmiana lub usunięcie treści,

b) ostrzeżenie użytkownika,

c) opublikowanie informacji o niewłaściwym postępowaniu grze 25airports z ujawnieniem nazwy użytkownika,

d) czasowe lub stałe zablokowanie dostępu użytkownika do gry 25airports

e) wykluczenie użytkownika,

f) wydanie decyzji o czasowym lub stałym zakazie wirtualnego dostępu do gry 25airports

g) natychmiastowe rozwiązanie umowy o korzystanie z usług.

7.3 Jeżeli użytkownik został zablokowany lub wykluczony, nie może zarejestrować się ponownie bez uzyskania uprzedniej zgody firmy 25Dots Piotr Zakrzewski. Użytkownik nie ma prawa żądać zniesienia blokady, wirtualnego zakazu dostępu do stron firmy ani innych podjętych środków.

8 Opłaty za użytkowanie

8.1 Jeżeli nie ustalono inaczej, korzystanie z podstawowych funkcjonalności gry 25airports jest bezpłatne.

8.2 Użytkownik może w ramach gry 25airports nabyć za opłatą dodatkowe usługi/funkcjonalności. Użytkownik jest oddzielnie informowany o rodzaju odpłatnego elementu, w szczególności o jego właściwościach, okresie w jakim będzie dostępny (o ile ma to zastosowanie), o opłacie oraz o dostępnych sposobach płatności za dodatkowe opcje w grze.

8.3 Jeżeli płatne usługi/funkcjonalności nabywa użytkownik nieletni, zapewnia on, że jego prawny opiekun przekazał mu środki na dokonanie płatności, lub że środki te zostały mu przekazane do dowolnego wykorzystania.

8.4 Wraz z zawarciem umowy użytkownik zobowiązuje się do uregulowania określonej płatności. Pobranie zapłaty odbywa się z reguły za pośrednictwem instytucji płatniczej, której wydano odpowiednie zlecenie, przy czym wspomniana transakcja może być realizowana z kilkudniowym wyprzedzeniem w celu uniknięcia niepotrzebnych przerw w korzystaniu z gry. W określonych przypadkach, oprócz niniejszego regulaminu obowiązują również warunki dostarczone przez upoważnioną instytucję płatniczą.

8.5 Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane w ramach transakcji zapłaty (zwłaszcza dane dotyczące konta bankowego, numer karty kredytowej itd.) są pełne i prawdziwe.

8.6 Metody płatności różnią się w zależności od kraju w którym płatność jest dokonywana, oraz dostępnych na rynku wykonalnych technicznie opcji płatniczych. Firma 25Dots Piotr Zakrzewski zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian metody płatności.

8.7 25Dots Piotr Zakrzewski zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za opcje w ramach danej gry, w szczególności do obniżania lub podwyższania opłat za wszystkie pojedyncze elementy gry w przyszłych transakcjach.

9 Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 Użytkownik ponosi bezpośrednią i osobistą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich i zobowiązuje się do rekompensaty wszelkich szkód poniesionych przez firmę 25Dots Piotr Zakrzewski na skutek niewypełnienia przez niego obowiązków wynikających z niniejszych warunków użytkowania. Użytkownik nie będzie obciążał firmy 25Dots Piotr Zakrzewski żadnymi roszczeniami zgłaszanymi przez innych użytkowników lub osoby trzecie przeciwko 25Dots Piotr Zakrzewski z powodu naruszenia praw wyżej wymienionych osób wynikających z treści zamieszczonych przez użytkownika lub na skutek niewypełnienia innych obowiązków.

9.2 Niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności firmy 25Dots Piotr Zakrzewski związanej z naruszeniem obowiązków określonych w umowie lub z niedozwolonym działaniem, odpowiedzialność ta jest określana wyłącznie w oparciu o poniższe postanowienia:

9.2.1 Jeżeli firma 25Dots Piotr Zakrzewski bezpłatnie świadczy usługę, która jest podstawą roszczenia z tytułu odpowiedzialności, odpowiada tylko z tytułu umyślnego działania i rażącego zaniedbania.

9.2.2 W przypadku usług płatnych firma 25Dots Piotr Zakrzewski ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu działania umyślnego oraz rażącego zaniedbania, oraz w przypadku zaistnienia uszczerbku na zdrowiu. W przypadku niewielkich zaniedbań, 25Dots Piotr Zakrzewski odpowiada z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy (np. opóźnienie i brak możliwości korzystania z usług). Odpowiedzialność w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania wynikającego z umowy jest ograniczona do szkód typowych dla tego rodzaju umowy i dających się przewidzieć przez 25Dots Piotr Zakrzewski w momencie jej zawarcia. Przez wspomniane wyżej istotne warunki umowy należy rozumieć zobowiązania, które umożliwiają należytą realizację umowy i osiągnięcie jej celu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

9.2.3 Firma 25Dots Piotr Zakrzewski nie ponosi odpowiedzialności za awarie w obrębie sieci.

9.2.4 Zgodnie z postanowieniami powyższych punktów firma 25Dots Piotr Zakrzewski odpowiada za utratę danych tylko wtedy, gdyby utraty takiej nie można było uniknąć poprzez podjęcie przez użytkownika odpowiednich środków zabezpieczających dane.

10 Okres obowiązywania umowy i usuwanie kont użytkowników

10.1 Jeżeli w odniesieniu do gry 25airports nie postanowiono inaczej, umowa o korzystanie z niej zostaje zawarta na czas nieokreślony. Okres umowy rozpoczyna się wraz z aktywacją użytkownika.

10.2 Obie strony mogą w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile nie ustalono określonego czasu jej obowiązywania. Jeżeli umowa została zawarta na czas określony, można ją wypowiedzieć przed upływem terminu jej obowiązywania. Jeżeli nie zostanie złożone wypowiedzenie, bieżąca umowa na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu o okres ustalony pierwotnie.

10.3 Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny bez zachowania terminu wypowiedzenia. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) użytkownik spóźnia się z uiszczaniem opłat i nie reguluje ich mimo wezwań,

b) zachowanie użytkownika w istotny sposób wpływa negatywnie na wrażenia z gry innych uczestników,

c) użytkownik stosuje tzw. triki ( ang. cheats), modyfikacje i/lub programy łamiące zabezpieczenia, jak również wszelkie inne formy oprogramowania, narzędzia lub skrypty, które zmieniają rozgrywkę lub mechanizm gier online i komórkowych,

d) z konta użytkownika korzystają osoby trzecie, chyba że zasady gry przewidują wyjątki,

e) użytkownik korzysta z konta osoby trzeciej lub wykorzystuje kilka kont, chyba że zasady gry przewidują wyjątki,

f) użytkownik sprzedaje, kupuje lub handluje kontami użytkownika,

g) użytkownik narusza przepisy prawa, niniejszy regulamin, ustalenia dodatkowe i/lub zasady gry.

10.4 W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności) firma 25Dots Piotr Zakrzewski ma prawo do usunięcia konta użytkownika, a także może według własnego uznania usuwać konta użytkowników wraz z upływem terminu zawartej z nimi umowy.

11 Ochrona danych

Dane osobowe użytkownika są pozyskiwane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko do celów administracji gry oraz płynnej realizacji postanowień zawartych w regulaminie

12 Zmiany niniejszych warunków użytkowania, pozostałe informacje, komunikacja

12.1 Firma 25Dots Piotr Zakrzewski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach użytkowania. Użytkownicy będą informowani o zmienionych warunkach w terminie najpóźniej 7 dni przed wejściem ich w życie. Alternatywą jest przesłanie użytkownikom e-mailem zmienionych warunków użytkowania gry lub poinformowanie ich o udostępnieniu informacji dotyczących zmian np. za pośrednictwem forum gry. Użytkownik deklaruje swoją akceptację zmienionych warunków użytkowania poprzez ponowne zalogowanie się do gry 25airports, po wejściu w życie zmian.

12.2 Jeżeli w niniejszych warunkach użytkowania nie ustalono inaczej, 25Dots Piotr Zakrzewski będzie komunikowało się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik potwierdza, że podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail będzie regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od administratora gry.

12.3 Jeżeli poszczególne ustalenia niniejszego regulaminu stałyby się lub byłyby nieskuteczne i/lub pozostawały w sprzeczności z przepisami prawa, nie wpływa to na wykonalność pozostałych warunków. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione przez strony umowy takim postanowieniem, którego ekonomiczny sens i cel będzie najbardziej odpowiadał postanowieniu nieskutecznemu w ramach obowiązującego prawa. Powyższe ustalenie obowiązuje także w odniesieniu do braków regulacji (luk) w tym dokumencie.

13 Prawo własności

Gra 25airports jest prawną własnością firmy 25Dots Piotr Zakrzewski.

14. Oświadczenie o ochronie danych

Firma 25Dots Piotr Zakrzewski, traktuje ochronę danych osobowych użytkowników bardzo poważnie. Poniższe oświadczenie o ochronie danych dotyczy gromadzenia przez nas, przetwarzania oraz wykorzystania danych osobowych użytkowników.

15. Gromadzenie danych

Co do zasady z gry 25airports można korzystać bez konieczności podawania danych osobowych. Decyzja o przekazaniu nam danych zależy wyłącznie od użytkownika.

Dodatkowo, informacje w rodzaju adresu IP, wersji przeglądarki internetowej i czasu dostępu są automatycznie przesyłane przez twój komputer lub urządzenie mobile i gromadzone na naszym serwerze. W tym samym czasie gromadzone są informacje dotyczące typu używanego urządzenia przenośnego oraz systemu operacyjnego. Z wyjątkiem sytuacji, w których prowadzone jest śledztwo w sprawie użytkowania naszej strony w nieuprawniony sposób, informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i analitycznych. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, informacje nie zawierają treści umożliwiających identyfikację użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia spersonalizowanych kampanii z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika, który wyraził zgodę na ich udostępnienie przez sieci społecznościowe stronom trzecim. W tym kontekście mamy na myśli polityki ochrony danych osobowych wspomnianych sieci społecznościowych.

Jak wiele innych firm, w celu przygotowania dla użytkowników jak najlepszej oferty wykorzystujemy tzw. pliki cookie. Są one z reguły usuwane z dysku twardego użytkownika po zakończeniu wizyty na naszej witrynie. Możliwe jest wprowadzenie w przeglądarce ustawień uniemożliwiających zapisywanie plików cookie. W tym wypadku korzystanie z naszych stron internetowych może być ze względów technicznych ograniczone lub niemożliwe.

Nie gromadzimy świadomie jakichkolwiek informacji związanych z osobami poniżej 13 roku życia.

16. Wykorzystanie danych użytkowników

Firma 25Dots Piotr Zakrzewski wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu stałego ulepszania zakresu usług i zapewnienia satysfakcji klientów, a także do ustanowienia oraz realizacji umownego stosunku korzystania z serwisu, realizacji płatności, komunikowania się z klientami, informowania użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowościach w ofercie usług oraz o produktach, usługach i określonych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Pozyskane dane wykorzystujemy również celu zapobiegania nadużyciom na naszych stronach internetowych i ścigania niedozwolonych prób uzyskania dostępu.

17. Przekazywanie danych osobowych

Dane użytkowników nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Firma 25Dots Piotr Zakrzewski przekazuje otrzymane dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w następującym zakresie:

Współpraca z podmiotami realizującymi płatności (na przykład firmami zajmującymi się wydawaniem i obsługą kart kredytowych, bankami, PayPal, operatorami sieci komórkowych, firmami windykacyjnymi itp.) Współpraca z podmiotami zajmującymi się tworzeniem i analizą statystyk Współpraca z usługodawcami IT (np. centrami obrachunkowymi, firmami hostingowymi, serwisami zajmującymi się kopiami zapasowymi, firmami administrującymi bazami danych) Usługodawcy mają dostęp do danych użytkowników wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny do wykonania powierzonych im obowiązków. Usługodawcy ci są zobowiązani do postępowania z danymi użytkowników w zgodzie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

18. Bezpieczeństwo danych

Otrzymane od użytkowników informacje przetwarzamy w zgodzie z polskim prawem o ochronie danych.

Masz pytania?

25Dots Piotr Zakrzewski

05-300 Miński Mazowiecki

Plac Jana Kilińskiego 4/29

Polska

office@25airports.pl

NIP: 822-160-84-31

Regon: 711577976